Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy
på Direkt Logistik & Transport Sverige AB

Syftet med denna policy är att beskriva hur arbetet ska vara organiserat för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas i enlighet med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerheten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och huvudsyftet är att minska antalet trafikolyckor/tillbud vid körning i tjänsten som orsakas av bland annat stress, trötthet och dåligt underhållna fordon. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:

Arbetsgivaren ska

Våra Fordon

Medarbetarna ska

Vid framförande gäller att

© 2022 Direkt Logistik & Transport Sverige AB. All rights reserved