Miljöpolicy

Inledning

För oss är det självklart med en verksamhet som genom¬syras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Direkt Logistik & Transport Sverige ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Direkt Logistik & Transport Sverige ABs miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Principer

En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som inne¬bär att sämre teknik och miljö¬farliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen.

Leverantörsurval

Våra tjänster/produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer ska visa vårt miljötänkande. Direkt Logistik & Transport Sverige ABs leverantörsbedömning ska präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter.

Förebyggande av förorening

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

Miljökunnig personal

Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

Fortbildning i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar sker kontinuerligt.

Tjänster/Produkter anpassade för miljön

Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljö¬anpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förviss¬ningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.

Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisa¬tionen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detalj¬erande miljömål och förbättra miljöprestandan.

Miljövänliga lokaler och arbetsplatser

Direkt Logistik & Transport Sverige ABs ska se till att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön och arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner och vi ska kontinuerligt hushålla med resurser och energi.

Miljömål Våra miljömål är:

Direkt Logistik & Transport Sverige ABs/Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

Ytterst ansvarig för vårt miljöarbete är företagets styrelse/ledning.

Policyn antagen 2012-05-10
Ledningen på Direkt Logistik & Transport Sverige ABs

© 2024Direkt Logistik & Transport Sverige AB